1. Tillämplighet

1.1 Med ”Bolaget” avses i dessa allmänna villkor (”Villkoren”) Cardio Life MP AB, org. nr 556796-7467. Med ”Kunden” avses den konsument som beställt eller köpt varor eller tjänster av Bolaget via www.cardiolife.se (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbplatsen.

1.2 Villkoren är tillämpliga när Kunden, i egenskap av konsument, gör beställningar av varor eller tjänster via Webbplatsen. Villkoren utgör således en integrerad del av det avtal som Bolaget och Kunden ingått (”Avtalet”). Avtalet består, i tillämpliga delar, av Kundens order, Bolagets orderbekräftelse, Villkoren samt all dokumentation som refereras till som en del av Avtalet.

2. Varor och tjänster

2.1 Kunden kan beställa de produkter som ingår i Bolagets vid var tid gällande produktsortiment bestående av bl.a. hjärtstartare och tillbehör till desamma (”Produkter”). Produktsortimentet finns tillgängligt på Webbplatsen.

2.2 Kunden kan även beställa de utbildningar som ingår i Bolagets vid var tid gällande utbildningsutbud innefattande bl.a. utbildningar i användning av Produkterna samt hjärt- och lungräddning (”Utbildningarna”).

3. Beställning

3.1 Kunden beställer Produkter och Utbildningar av Bolaget genom att följa instruktionerna på Webbplatsen. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies.

3.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Bolaget accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp av personer under 18 år. Bolaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

3.3 Bolaget reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en Produkt finns i lager. Bolaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en Produkt som Kunden har beställt så kommer Bolaget att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Bolaget fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal Produkter Kunden erhåller eller Produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. Bolaget ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

3.4 En order blir bindande för Bolaget först när den har bekräftats av Bolaget och Kunden mottagit orderbekräftelse från Bolaget. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Bolaget. Om beställningen återkallas så kommer Bolaget att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden har gjort avseende beställningen.

4. Leverans av produkter

4.1 Produkter som finns i lager levereras normalt inom en arbetsvecka räknat från det att Bolagets skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

4.2 Bolaget förbehåller sig rätten att leverera Produkterna till Kunden i delleveranser. När Produkterna levereras i delleveranser ska varje leverans utgöra ett separat avtal.

4.3 Samtliga leveranstider som Bolaget anger utgör Bolagets bästa uppskattning av beräknat leveransdatum. Om Bolaget har anledning att anta att leverans inte kan ske på beräknat leveransdatum ska Bolaget meddela Kunden härom och om när leverans beräknas kunna ske.

4.4 Såvida inte uttryckligen överenskommits skriftligen med Bolaget eller annat följer av lag, ska Bolaget inte vara ansvarigt för några förpliktelser, skador, förluster, kostnader eller utgifter över huvudtaget till följd av eller i samband med Bolagets underlåtenhet att uppfylla eventuell leveranstid som angetts i ordern eller som senare överenskommits skriftligen mellan Bolaget och Kunden.

5. Ångerrätt

5.1 Vid köp av Produkter på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Bolaget detta inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot den beställda Produkten (ångerfristen).

5.2 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att en beställd Utbildning utförs på angiven tid och förbereds 48 timmar dessförinnan. Ångerfristen för en sådan Utbildning upphör antingen genom att 14 dagar passerar från orderbekräftelsen eller genom att förberedelserna påbörjas. Om Kunden avbokar en Utbildning senare än 14 dagar från orderbekräftelsen, eller senare än 48 timmar innan Utbildningen, sker därmed ingen återbetalning.

5.3 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Bolaget med e-post till info@cardiolife.se eller till Cardio Life MP AB, Box 5508, 102 04 Stockholm. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på Produkten i meddelandet. Om Kunden inte önskar använda alternativen ovan kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig här.

5.4 Produkten som Kunden utövat ångerrätt för ska skickas till Cardio Life MP AB, Box 5508, 102 04 Stockholm. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Produktens skick efter det att Kunden har mottagit Produkten samt under returfrakten. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bolaget. Produkten ska skickas väl emballerad och i originalkartong.

5.5 När Kunden ångrar sitt köp betalar Bolaget tillbaka det belopp som Kunden betalat för Produkten, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Bolaget erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Bolaget rätt att dra av en summa motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med Produktens ursprungliga värde med upp till 100 procent, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat Produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

5.6 Bolaget betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Bolaget tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Bolaget får dock vänta med återbetalningen tills Bolaget tagit emot Produkten eller Kunden har visat att Produkten har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6. Reklamation

6.1 Med förbehåll för vad som anges i punkt 3.3 garanterar Bolaget att samtliga Produkter överensstämmer med de specifikationer och information om Produkterna som Bolaget har tillhandahållit Kunden. Garantin gäller för fel eller brist som förelåg då risken för Produkterna övergick på Kunden och som visar sig och skriftligen påtalas senast inom 12 månader, med undantag för hjärtstartare där tidsfristen är 60 månader, från Bolagets leverans.

6.2 Reklamationsrätten omfattar garantiärenden enligt punkt 6.1 och Produkter som annars är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd Produkt ska kontakta Bolaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har tre års reklamationsrätt på Produkter inköpta på Webbplatsen som inte omfattas av garantin i punkt 6.1.

6.3 Bolaget står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.4 När reklamerad Produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Bolaget att avhjälpa felet och/eller kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bolaget strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Bolaget mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på Produktens art. Bolaget förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte avviker från garantin eller är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

7. Betalningsvillkor

7.1 Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Betalning ska, om inte annat skriftligen överenskommits, ske i SEK. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning har Bolaget dessutom rätt att innehålla leverans av Produkter till Kunden, kräva fullgörelse samt häva avtalet och kräva skadestånd.

7.2 Om Kunden inte betalar i tid har Bolaget rätt att skicka ut betalningspåminnelser och ta ut avgift för sådan påminnelse. Om Kunden inte efter 10 dagar från betalningspåminnelse har erlagt betalning kan förfallna fakturor komma att överlämnas till inkassobolag utan något ytterligare meddelande från Bolaget. Inkassokostnader tillkommer vid utskick av kravbrev enligt inkassolagen (1974:182).

8. Produktansvar

Bolaget ansvarar endast för skador som Produkterna orsakar person eller annan egendom om sådant ansvar åläggs Bolaget enligt vid var tid gällande produktansvarslag.

9. Immateriella rättigheter

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Bolaget eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om Produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bolaget.

10. Personuppgifter

10.1 Bolaget kommer att behandla de personuppgifter som Kunden lämnat till Bolaget eller som Bolaget samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera Kundens köp och fullfölja Bolagets åtaganden gentemot Kunden. De personuppgifter som Bolaget behandlar är namn, e-postadress, orderhistorik, leverans- och faktureringsadress, kreditkortsinformation samt telefonnummer.

10.2 Uppgifterna kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till Kunden.

10.3 Kundens personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon tredje part utöver när Bolaget är skyldigt att göra det på grund av lag eller myndighetsbeslut. Bolaget kan dock komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandlingen av personuppgifter för Bolagets räkning. För det fall ett utlämnande av personuppgifterna i enlighet med det föregående sker till en part som bedriver verksamhet i land utanför EES samtycker Kunden till att personuppgifterna överförs till sådant land.

10.4 Kunden har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av personuppgifter som inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

10.5 Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan göras genom e-post till info@cardiolife.se och kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

10.6 Kunden har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Bolaget oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Bolaget. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av Kunden per post.

Begäran skickas till:
Cardio Life MP AB
Box 5508
102 04 Stockholm

11. Länkar

Bolaget kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Bolagets kontroll, och webbplatser utanför Bolagets kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Bolaget försöker säkerställa att Bolaget enbart länkar till webbplatser som delar Bolagets personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Bolaget inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

12. Force Majeure

Om Bolagets fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Bolaget inte kunnat råda över och vars följder Bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Bolagets fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av omständighet som anges ovan får Kunden skriftligen avbeställa en order med omedelbar verkan.

13. Ändring av villkoren

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Bolaget har publicerat ändringarna på Webbplatsen. Bolaget rekommenderar därför att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Tvist och tillämplig lag

Tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med tingsrätten på den ort där Kunden har sin hemvist som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig. Förlorande part står för motpartens kostnader i samband med tvisten, såvida inte domstolen meddelar annat.

___________________

Dessa Villkor har fastställts av Cardio Life MP AB den [datum för publicering]

0