1. Tillämplighet

1.1 Med ”Bolaget” avses i dessa allmänna villkor Cardio Life MP AB, org. nr 556796-7467. Med ”Kunden” avses det företag som beställt eller köpt varor av Bolaget eller den som iklätt sig ett ansvar för betalning av sådana varor eller tjänster.

1.2 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga Bolagets leveranser av produkter till Kunden och gälla för eventuella tjänster som Bolaget utför åt Kunden. Dessa allmänna villkor utgör således en integrerad del av det avtal som Bolaget och Kunden ingått (”Avtalet”). Avtalet består, i tillämpliga delar, av Kundens order, Bolagets orderbekräftelse, dessa allmänna villkor samt all dokumentation som refereras till som en del av Avtalet.

1.3 Överenskommelser om avvikelser från dessa allmänna villkor ska författas skriftligen och undertecknas av Bolaget och Kunden för att vara gällande. Kundens eventuella egna allmänna villkor ska bara tillämpas om desamma skriftligen accepterats av Bolaget.

2. Produkter

Kunden kan beställa de produkter som ingår i Bolagets vid var tid gällande produktsortiment bestående av bl.a. hjärtstartare och tillbehör till desamma (”Produkter”). Produktsortimentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mastertrainingeducation.se (”Webbplatsen”).

3. Beställning

3.1 Kunden ska beställa Produkter av Bolaget via Webbplatsen, e-post, fax, eller telefon. En order blir bindande för Bolaget först när den har bekräftats av Bolaget. Kunden har ingen rätt att avbeställa lagd order.

3.2 Om Bolaget har lämnat en offert är denna gällande i 30 dagar.

4. Leverans och försenad leverans

4.1 Produkterna ska, om inte annat skriftligen överenskommits, levereras från av Bolaget angiven plats. Såvida inte annat angetts sker leverans ”Ex Works” enligt vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS. Produkter som finns i lager levereras normalt inom en arbetsvecka räknat från det att Bolagets skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

4.2 Bolaget förbehåller sig rätten att leverera Produkterna till Kunden i delleveranser. När Produkterna levereras i delleveranser ska varje leverans utgöra ett separat avtal.

4.3 För det fall leveransen, på Kundens begäran skjuts upp, ska Kunden svara för alla kostnader och utgifter som kan uppstå som en följd av den uppskjutna leveransen.

4.4 Samtliga leveranstider som Bolaget anger utgör Bolagets bästa uppskattning av beräknat leveransdatum. Om Bolaget har anledning att anta att leverans inte kan ske på beräknat leveransdatum ska Bolaget meddela Kunden härom och om när leverans beräknas kunna ske.

4.5 Såvida inte uttryckligen överenskommits skriftligen med Bolaget, ska Bolaget inte vara ansvarigt för några förpliktelser, skador, förluster, kostnader eller utgifter över huvudtaget till följd av eller i samband med Bolagets underlåtenhet att uppfylla eventuell leveranstid som angetts i ordern eller som senare överenskommits skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bolaget är heller inte skyldigt att utge vite vid försenad leverans.

4.6 Om en leverans försenas mer än en månad kan Kunden skriftligen begära leverans inom en skälig och slutlig tidsfrist vilken inte får vara kortare än en vecka. Om Bolaget inte kan leverera inom den begärda tiden, och detta inte beror på någon omständighet hänförlig till Kunden, har Kunden rätt att häva beställningen av de försenade Produkterna. Kundens rätt att häva försenade Produkter enligt denna punkt utgör den enda påföljd som Kunden har rätt att göra gällande i händelse av försenad leverans.

5. Inspektion av levererade produkter

5.1 Kunden ska vid mottagen leverans kontrollera Produkterna utifrån synliga fel och att kvantiteten stämmer med vad som angivits på packsedlar samt kvittera mottagande av Produkterna på fraktförarens leveranssedel.

5.2 Om den levererade kvantiteten av Produkter avviker från den kvantitet som Kunden beställt ska Kunden omgående, dock senast efterföljande arbetsdag, meddela detta till Bolaget. Om skador upptäcks som kan antas ha uppkommit under transporten ska sådana skador dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet. Underlåter Kunden att reklamera i enlighet med ovan förlorar Kunden sin rätt att åberopa avvikelsen eller skadan.

6. Pris och betalningsvillkor

6.1 Priset för Produkterna framgår av Bolagets vid var tid gällande prislista, såvida inte Kunden och Bolaget har träffat en särskild skriftlig överenskommelse därom. Bolaget har rätt att när som helst ändra priserna för Produkterna. Prisjusteringar ska aviseras minst 30 dagar innan det nya priset blir gällande. Alla priser anges exklusive mervärdesskatt, andra skatter och avgifter samt kostnader för Produkternas förpackning och transportemballage. Om parterna har överenskommit att Bolaget ska ombesörja frakt debiteras fraktavgift enligt Bolagets vid leveranstidpunkten gällande prislista.

6.2 Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Betalning ska, om inte annat skriftligen överenskommits, ske i SEK. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning har Bolaget dessutom rätt att innehålla leverans av Produkter till Kunden, kräva att godtagbar säkerhet ställs, ändra betalningsvillkor samt häva Avtalet.

6.3 Om Kunden inte betalar i tid har Bolaget rätt att skicka ut betalningspåminnelser och ta ut avgift för sådan påminnelse. Om Kunden inte efter 10 dagar från betalningspåminnelse har erlagt betalning kan förfallna fakturor komma att överlämnas till inkassobolag utan något ytterligare meddelande från Bolaget. Inkassokostnader tillkommer vid utskick av kravbrev enligt inkassolagen (1974:182).

7. Ansvar för felaktiga produkter mm.

7.1 Bolaget garanterar att samtliga Produkter överensstämmer med de specifikationer och information om Produkterna som Bolaget har tillhandahållit Kunden. Garantin gäller för fel eller brist som förelåg då risken för Produkterna övergick på Kunden och som visar sig och skriftligen påtalas senast inom 12 månader, med undantag för hjärtstartare där tidsfristen är 60 månader, från Bolagets leverans (se nedan om reklamation punkt 7.3).

7.2 Bolaget ansvarar inte för fel i Produkter som beror på material som Kunden tillhandahållit eller på konstruktion eller design som denne föreslagit. Bolaget ansvarar inter heller för fel som beror på att Kunden eller tredje man inte följt Bolagets skötselråd eller instruktioner eller för fel som orsakas av felaktigt handhavande, felaktig installation eller försummat underhåll samt normal förslitning.

7.3 Reklamation avseende fel eller brist i Produkt som Bolaget har tillhandahållit ska ske skriftligen omgående efter det att felet eller bristen upptäckts, eller borde ha upptäckts av Kunden. Kunder får under inga omständigheter åberopa fel eller brist som inte har reklamerats inom tio (10) dagar efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts och under alla förhållanden senast inom 12 månader från Bolagets leverans, med undantag för hjärtstartare där sistnämnda tidfrist i stället är 60 månader. Underlåter Kunden att reklamera i enlighet med ovan förlorar Kunden sin rätt att åberopa felet eller bristen.

7.4 Om en av Bolaget tillhandahållen Produkt är behäftad med fel eller brist och detta inte beror på Kunden eller Kundens personal och Kunden inom rätt tid reklamerat felet eller bristen, ska Bolaget efter eget val antingen företa omleverans, reparera felaktig Produkt eller medge Kunden mot felet eller bristen svarande prisavdrag. Kunden ska vid retur av felaktiga Produkter följa Bolagets vid var tid gällande riktlinjer för retur- och reklamationshantering såvida annat inte överenskommits särskilt mellan parterna. Kunden står kostnaden för retur av felaktiga Produkter. Samtliga felaktiga Produkter ska returneras till Bolaget. Kunden har inte rätt att själv eller låta tredje man på något sätt använda eller kassera Produkter som har reklamerats till Bolaget såsom felaktiga utan Bolagets föregående skriftliga godkännande.

8. Produktansvar

8.1 Bolaget ansvarar endast för skador som Produkterna orsakar person eller annan egendom om sådant ansvar åläggs Bolaget enligt vid var tid gällande produktansvarslag.

8.2 Kunden ska omedelbart och skriftligen informera Bolaget om alla produktansvarskrav som riktas mot Kunden och ska handlägga alla sådana krav enligt Bolagets anvisningar. Vad som ovan sagts gäller även krav som kan komma att riktas mot Kunden efter Avtalets upphörande. Parterna ska verka för att alla produktansvarskrav riktas mot Bolaget eller den Bolaget anvisar.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 Vid parts avtalsbrott har den andra parten rätt till ersättning för skador hänförliga till avtalsbrottet. Bolagets ansvar under Avtalet är dock begränsat till direkta skador och per skada till ett belopp motsvarande priset för samtliga Produkter som Bolaget levererat till Kunden under den närmast föregående tolvmånadersperioden. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekta förluster eller följdskador såsom exempelvis utebliven vinst eller produktionsbortfall såvida inte Bolaget har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen.

9.2 Bolagets ansvar för fel, brister, förseningar och övriga avtalsbrott är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. Kunden har inte rätt att göra gällande några andra påföljder än de som anges i dessa allmänna villkor.

10. Immateriella rättigheter

10.1 Om inte annat har avtalats mellan parterna äger Bolaget eller tillverkare/leverantör av Produkterna som har anlitats av Bolaget samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Produkterna, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Kunden förvärvar inte genom Avtalet någon immateriell rätt eller annan rättighet till Produkterna.

10.2 Kunden ska omedelbart och skriftligen underrätta Bolaget om tredje man riktar krav mot Kunden på grund av att en Produkt gör intrång eller påstås göra intrång i tredje mans immateriella rätt. Kunden är skyldig att handlägga alla sådana krav enligt Bolagets anvisningar och Bolaget ansvarar inte för något intrång om Kunden bryter mot detta åtagande.

10.3 Om intrång slutgiltigt befinns föreligga eller om det enligt Bolagets egen bedömning är troligt att sådant intrång föreligger, ska Bolaget på egen bekostnad och efter eget val antingen (i) tillförsäkra Kunden rätt att fortsätta att använda aktuell Produkt, (ii) ersätta Produkten med annan motsvarande produkt vars användning inte innebär intrång, eller (iii) ändra Produkten så att intrång inte föreligger.

10.4 Bolaget ansvarar inte för intrång en Produkt gör eller påstås göra i tredje mans immateriella rätt om Bolaget har modifierat, skapat eller tillverkat Produkten enligt Kundens önskemål, instruktioner, specifikationer eller design. Kunden ska ersätta och hålla Bolaget skadeslös mot varje anspråk, stämning eller annat rättsligt förfa­rande som uppstår till följd av ett faktiskt eller påstått intrång av sådan Produkt och för varje förlust, kostnad, skada och utgift (innefattande även kostnader för juridisk rådgivning och kostnad för nedlagt administrativt arbete) som Bolaget orsakas på grund av eller i samband härmed.

11. Force majeure

Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra parten skriftligt meddelande härom. Om parts fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av omständighet som anges ovan får den andra parten skriftligen avbeställa en order med omedelbar verkan.

12. Sekretess

12.1 Vardera parten förbinder sig att inte under avtalstiden och därefter, utan den andra partens skriftliga medgivande, till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form), om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell.

12.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för part på annat sätt än genom parternas affärsförhållande eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller heller inte när part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut, tillämpligt avtal med börs eller annan marknadsplats eller tillämpliga börs- eller marknadsplatsregler är skyldig att lämna ut uppgifter.

12.3 Part ska återlämna konfidentiell information när den andra parten begär det.

13. Underleverantörer

Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Om Bolaget använder sig av underleverantörer svarar Bolaget för sådana underleverantörer såsom för egen räkning.

14. Upphörande av avtalet i förtid

14.1 Vardera part har rätt att säga upp Avtalet genom att lämna ett skriftligt meddelande om uppsägning till den andra parten (i) om den andra parten gör sig skyldig till kontraktsbrott av väsentlig betydelse och underlåter att avhjälpa sådant kontraktsbrott inom 30 dagar efter att ha mottagit meddelande härom, eller (ii) om den andra parten ställer in sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, upptar ackordsförhandlingar eller annars kan anses vara på obestånd. Uppsägningen ska meddelas snarast efter det att kontraktsbrottet blev eller borde ha blivit känt av den förfördelade parten.

14.2 I tillägg till vad som anges ovan har Bolaget alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om (i) Kunden är i dröjsmål med betalning, eller (ii) ägarförhållandena hos Kunden väsentligen förändras.

15. Ändring av villkoren

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Bolaget har publicerat ändringarna på Webbplatsen. Bolaget rekommenderar därför att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

16. Tvist och tillämplig lag

Tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig. Förlorande part står för motpartens kostnader i samband med tvisten, såvida inte domstolen meddelar annat

0